താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു

വാസ്തുശാസ്ത്ര ചുമര്‍ചിത്ര വിവരണാത്മക ഗ്രന്ഥം – ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിന്റെ അച്ചടി