പാരമ്പര്യ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തില്‍ ഡിപ്ലോമ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു