വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തില്‍ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു